4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Obowiązkiem podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia) jest zapewnienie pacjentom dostępu do wszelkich dokumentów zawierających ich dane medyczne. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej ma swoje źródło w regulacji konstytucyjnej, zgodnie z którą każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (art. 51 ust. 3 Konstytucji RP). Na wniosek pacjenta udostępniona może być zarówno indywidualna dokumentacja pacjenta (np. historia choroby odnosząca się do konkretnej osoby), jak również tzw. dokumentacja zbiorcza (np. księga bloku operacyjnego). Ta ostatnia udostępniana jest jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta w formie odpowiednich wyciągów. Dokumentacja może być wydawana nie tylko na…

4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki to tylko niektóre z obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego. Po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązana jest dokonać następujących czynności oraz sporządzić: sprawozdanie finansowe ( art. 45 ustawy o rachunkowości ) – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie z działalności jednostki, poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w przypadku gdy zostaną spełnione co najmniej dwa z warunków: – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w polskiej…

4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik nierzadko dokonuje zajęcia majątku ruchomego dłużnika takiego jak pojazdy, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą sprzęty, narzędzia czy towary handlowe. Należy zwrócić uwagę, że kolosalne znaczenie ma prawidłowe określenie wartości tych rzeczy. A zatem czy podmioty najbardziej zainteresowane przebiegiem egzekucji, a więc dłużnik i wierzyciel mogą sprzeciwić się dokonanemu oszacowaniu? Kto dokonuje oszacowania zajętych ruchomości dłużnika? Oszacowania dokonuje zasadniczo sam komornik (art. 853 kpc). Ustalona przez komornika wartość rzeczy powinna odzwierciedlać cenę, jaką można uzyskać za towar w obrocie na danym terenie. Cenę określa się oczywiście przy uwzględnieniu stanu i stopnia zużycia rzeczy. Wartość ma znaczenie Niedoszacowanie…

4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Czy zasada „ograniczonej odpowiedzialności” dotyczy również osób pełniących funkcję w zarządach spółek? Na czym polega odpowiedzialność cywilna, podatkowa i karna członków zarządu? Kwestie te są szczególnie nurtujące dla osób, które dopiero rozpoczynają kierowanie spółką z o.o. Zasady odpowiedzialności cywilnej Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze odpowiada za działania jakie podejmuje. W zależności od tego jakie to są działania zarząd odpowiada albo wobec osób trzecich, albo wobec spółki. Wobec osób trzecich zarząd odpowiada między innymi na podstawie art. 291 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w składanym przy zgłoszeniu spółki…

4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Wspólnota nr 18/2013 30.09.2013 r. Dziedziczenie spółek w istocie jest dziedziczeniem udziałów w spółkach handlowych, które polega na nabyciu w drodze spadkobrania ogółu uprawnień i obowiązków wobec spółki i uzyskaniu w ten sposób przez spadkobiercę statusu wspólnika w spółce. Co do zasady udział wspólnika w razie jego śmierci wchodzi do spadku po nim i podlega dziedziczeniu według reguł prawa spadkowego. GMINA JAKO SPADKOBIERCA W polskim systemie prawa cywilnego nie istnieją spadki bezdziedziczne. Gdy brakuje spadkobierców ustawowych, a więc małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, cały spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (art. 935 kc). Gmina jest ostatnim…