4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński 0Comment

Obowiązkiem podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia) jest zapewnienie pacjentom dostępu do wszelkich dokumentów zawierających ich dane medyczne.

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej ma swoje źródło w regulacji konstytucyjnej, zgodnie z którą każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (art. 51 ust. 3 Konstytucji RP).

Na wniosek pacjenta udostępniona może być zarówno indywidualna dokumentacja pacjenta (np. historia choroby odnosząca się do konkretnej osoby), jak również tzw. dokumentacja zbiorcza (np. księga bloku operacyjnego). Ta ostatnia udostępniana jest jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta w formie odpowiednich wyciągów.

Dokumentacja może być wydawana nie tylko na wniosek samego pacjenta, ale również na wniosek osoby przez niego upoważnionej. Z tego względu podmiot leczniczy ma obowiązek pobierania od pacjenta danych osoby upoważnionej przez pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej albo oświadczenia pacjenta o braku takiego upoważnienia.

Upoważnienie może dotyczyć dostępu do całej dokumentacji medycznej albo też wskazywać na konkretny jej zakres – uprawniając przykładowo do dostępu do określonych dokumentów. Wystarczającą formą udzielenia upoważnienia jest zwykła forma pisemna, przy czym pełnomocnictwo nie musi być udzielone w obecności pracownika. Zaznaczenia wymaga, że tak udzielone pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane,

Do pacjenta należy wybór sposobu udostępnienia mu dokumentacji, która może być wydana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (również sporządzonych na informatycznym nośniku danych np. płycie CD lub DVD, jeżeli podmiot prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej),

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Podmiot leczniczy powinien udostępniać dokumentację podmiotom bez zbędnej zwłoki, natomiast w sytuacji wymagającej postępowania wyjaśniającego dokumentacja powinna być udostępniona w terminie dłuższym niż miesiąc.

Za zawinione naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej można żądać stosownego zadośćuczynienia na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.