5 marca 2018 Adwokat Sebastian Wilczyński

Delikt opisany w art. 56 k.k.s. jest jednym z najpowszechniejszych przestępstw karnych skarbowych i objawia się następującą treścią: § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. § 3. Jeżeli kwota podatku…

23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd penitencjarny może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Sąd może również odwołać przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego w razie ustania przyczyny, dla której została zarządzona, lub w wypadku gdy skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza porządek prawny. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy przysługuje zażalenie. Wnioskując o przerwę w odbywaniu kary należy mieć jednocześnie na względzie, że możliwość realizowania podstawowych funkcji życiowych, w tym związanych z ochroną zdrowia i prowadzenia spraw osobistych skazanego…

23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Zgoda na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może być udzielona jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym. Wówczas zezwolenie będzie dotyczyć odbycia w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy, składa się na piśmie do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Wniosek taki może być złożony przez samego skazanego, jego obrońcę, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym). W uzasadnieniu wniosku powinien znaleźć się szczegółowy opis okoliczności…

23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że przedsiębiorcom, ale i osobom fizycznym, które nie wykonały lub nienależycie wykonały umowę nierzadko stawiany jest dodatkowo zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę drugiej strony umowy – kontrahenta. Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286 kk polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Najczęściej stawianym przez organy ścigania zarzutem jest oszustwo poprzez wprowadzenie w błąd w celu podjęcia przez pokrzywdzonego niekorzystnej decyzji majątkowej i osiągnięcie w ten sposób przez sprawcę korzyści majątkowej. Błąd, a więc mylne wyobrażenie przez pokrzywdzonego o…

29 czerwca 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Ustawa o zmianie kodeksu karnego wykonawczego z dnia 11 marca 2016 r. przywróciła możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego. Instytucja dozoru elektronicznego została wprowadzona po to, aby pozostawić na wolności tych skazanych, dla których rygory związane z odbywaniem kary w tym systemie będą wystarczające, by osiągnąć cele kary pozbawienia wolności. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna); 2) jest…