23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że przedsiębiorcom, ale i osobom fizycznym, które nie wykonały lub nienależycie wykonały umowę nierzadko stawiany jest dodatkowo zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę drugiej strony umowy – kontrahenta. Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286 kk polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Najczęściej stawianym przez organy ścigania zarzutem jest oszustwo poprzez wprowadzenie w błąd w celu podjęcia przez pokrzywdzonego niekorzystnej decyzji majątkowej i osiągnięcie w ten sposób przez sprawcę korzyści majątkowej. Błąd, a więc mylne wyobrażenie przez pokrzywdzonego o…