23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Zgoda na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może być udzielona jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym. Wówczas zezwolenie będzie dotyczyć odbycia w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy, składa się na piśmie do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Wniosek taki może być złożony przez samego skazanego, jego obrońcę, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym). W uzasadnieniu wniosku powinien znaleźć się szczegółowy opis okoliczności…

23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że przedsiębiorcom, ale i osobom fizycznym, które nie wykonały lub nienależycie wykonały umowę nierzadko stawiany jest dodatkowo zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę drugiej strony umowy – kontrahenta. Przestępstwo oszustwa stypizowane w art. 286 kk polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzenie jej w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranej czynności. Najczęściej stawianym przez organy ścigania zarzutem jest oszustwo poprzez wprowadzenie w błąd w celu podjęcia przez pokrzywdzonego niekorzystnej decyzji majątkowej i osiągnięcie w ten sposób przez sprawcę korzyści majątkowej. Błąd, a więc mylne wyobrażenie przez pokrzywdzonego o…

29 czerwca 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński

Ustawa o zmianie kodeksu karnego wykonawczego z dnia 11 marca 2016 r. przywróciła możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego. Instytucja dozoru elektronicznego została wprowadzona po to, aby pozostawić na wolności tych skazanych, dla których rygory związane z odbywaniem kary w tym systemie będą wystarczające, by osiągnąć cele kary pozbawienia wolności. Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa wielokrotna); 2) jest…