4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński 0Comment

Sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki to tylko niektóre z obowiązków związanych z zamknięciem roku obrotowego.

Po zakończeniu każdego roku obrotowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązana jest dokonać następujących czynności oraz sporządzić:

  1. sprawozdanie finansowe ( art. 45 ustawy o rachunkowości ) – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,
  2. sprawozdanie z działalności jednostki,
  3. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w przypadku gdy zostaną spełnione co najmniej dwa z warunków:
   – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
   – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w polskiej walucie co najmniej 2.500.000 euro
   – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.
  4. zwołać Zgromadzenia Wspólników spółki w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki oraz podjęcia uchwały w sprawie rozdysponowania wyniku finansowego spółki (podziału zysku lub pokrycia straty ) – zgromadzenie wspólników należy zwołać w takim terminie by zatwierdzenie sprawozdań nastąpiło nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (najczęściej granicą jest tu data 30 czerwca ).

Zwołanie odbywa się według zasad określonych w art. 235 – 238 Kodeksu Spółek Handlowych lub zasad wprowadzonych umową spółki. Z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników sporządzony zostaje protokół w którym zgodnie z art. 248 ksh należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia, zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały liczbę głosów oddanych za każdą z nich oraz zgłoszone sprzeciwy. Do niniejszego protokołu należy dołączyć listę wspólników, którzy uczestniczyli w zgromadzeniu.

 1. złożyć do Urzędu Skarbowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności wraz z uchwałami Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającymi sprawozdanie – w terminie 10 dni od zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników (art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 2. złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie wzmianki o złożeniu sprawozdań finansowych wraz z uchwałami WZ – w terminie 15 dni od dnia Zgromadzenia Wspólników (wniosek KRS Z – 30 )