4 maja 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński 0Comment

Pracownikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy posiadają udziały w tej Spółce przysługuje status wspólnika, a w związku z tym także prawo do decydowania o składzie osobowym organów spółki, w tym, co do zasady, prawo do odwołania członka zarządu.

Ergo. Poradnik dla przedsiębiorców www.ergo.media.pl 06.12.2011 r.

Zgodnie z art. 201 § 4 kodeksu spółek handlowych członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Oznacza to, że w umowie spółki można wprowadzić inny sposób powoływania i odwoływania zarządu, np. przez radę nadzorczą (jeśli została ustanowiona), grupę wspólników lub nawet przez osobę trzecią, która nie jest wspólnikiem.

Za aktualne trzeba natomiast uznać stanowisko, zgodnie z którym prawo odwołania przysługuje zawsze wspólnikom bez względu na to, jakiemu organowi przyznano to uprawnienie. Jak wypowiedział się Sąd Najwyższy, ustawowe prawo do odwołania członków zarządu przez wspólników istnieje zawsze, nawet wtedy, gdy w umowie spółki określono na podstawie art. 201 § 4 ksh, że członków zarządu odwołuje rada nadzorcza albo osoba trzecia. (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 listopada 2006 r. V CSK 241/2006, LexPolonica nr1011104).

Co istotne, brzmienie art. 203 § 1 zd. 1 ksh, zgodnie z którym członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników, oznacza, w szczególności także to, że sprawa odwołania członka zarządu nie musi być nawet umieszczona w porządku obrad zgromadzenia (jeżeli do odwołania ma dojść na zgromadzeniu, a nie uchwałą wspólników podejmowaną bez odbycia zgromadzenia), lecz może być wprowadzona w każdej chwili do porządku obrad każdego zgromadzenia wspólników.

Niemniej jednak w normalnym trybie głosowanie nad odwołaniem członka zarządu odbywa się na zgromadzeniu wspólników. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Sprawą, która może być poddana pod głosowanie wspólników jest niewątpliwie kwestia odwołania członka zarządu. Żądanie umieszczenia takiej sprawy w porządku obrad należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników (art. 236. § 1 ksh). W celu przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem członka zarządu, wspólnicy reprezentujący wyżej wskazaną część kapitału, mogą także żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Na tle uregulowań kodeksu spółek handlowych sam sposób podejmowania uchwał w przedmiocie odwołania członka zarządu nie jest obwarowany szczególnymmi warunkami. W tym przypadku znajdzie bowiem zastosowanie ogólna reguła, iż , zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów (art. 241 i art. 245 ksh), jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Przedmiotem uchwały może być powołanie lub odwołanie całego zarządu lub poszczególnych jego członków. Głosowanie na zgromadzeniu wspólników musi być tajne (art. 247 § 2 ksh).

Na koniec należy wspomnieć, że odwołanie członka zarządu w rozumieniu kodeksu spółek handlowych nie ma bezpośredniego wpływu na istnienie stosunku pracy, gdyż powoduje jedynie ustanie tzw. stosunku organizacyjnego, wynikającego z powołania (wyboru). Odwołany członek zarządu zachowuje wszelkie roszczenia z umowy o pracę, a ponadto, jeżeli spółka w związku z jego odwołaniem nie złoży odrębnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, stosunek pracy będzie trwał nadal pomimo odwołania.

Mając na względzie, iż umowa może nie tylko ustalać odmienne reguły dotyczące odwołania całego zarządu, lecz także poszczególnych jego członków, niniejsze objaśnienie nie ma charakteru wyczerpującego, a jedynie ma na celu przybliżenie ogólnych zasad decydowania o składzie personalnym zarządu spółki z o.o.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.).