23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński 0Comment

Jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd penitencjarny może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.
Sąd może również odwołać przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego w razie ustania przyczyny, dla której została zarządzona, lub w wypadku gdy skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza porządek prawny. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy przysługuje zażalenie.

Wnioskując o przerwę w odbywaniu kary należy mieć jednocześnie na względzie, że możliwość realizowania podstawowych funkcji życiowych, w tym związanych z ochroną zdrowia i prowadzenia spraw osobistych skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego jest nieporównywalnie większa niż w przypadku odbywania kary w zakładzie karnym. Dlatego przesłanki zarządzenia przerwy w wykonaniu kary wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego wymagają bardziej rygorystycznego rozumienia niż w przypadku przerwy w wykonaniu kary odbywanej w zakładzie karnym. Sąd każdorazowo ocenia czy sprostanie potrzebom wynikającym z ważnych względów zdrowotnych lub osobistych nie może być realizowane w warunkach ograniczonej wolności, wynikającej z poddawania skazanego dozorowi elektronicznemu. Charakterystyczne jest przy tym, że wśród przesłanek przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego nie są wymienione ważne względy rodzinne (odmiennie, niż w innych przepisach dotyczących przerwy). Ustawodawca wyraźnie więc ogranicza korzystanie z tej instytucji do sytuacji dotyczących wyłącznie osoby skazanego.
O warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego orzeka na posiedzeniu sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany posiada miejsce stałego pobytu.
Udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia nie jest dopuszczalne wobec skazanego, który odbywa w systemie dozoru elektronicznego zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.