23 sierpnia 2017 Adwokat Sebastian Wilczyński 0Comment

Zgoda na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może być udzielona jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym. Wówczas zezwolenie będzie dotyczyć odbycia w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego właściwy, składa się na piśmie do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa. Wniosek taki może być złożony przez samego skazanego, jego obrońcę, prokuratora, sądowego kuratora zawodowego lub dyrektora zakładu karnego (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym). W uzasadnieniu wniosku powinien znaleźć się szczegółowy opis okoliczności świadczących o spełnieniu przez skazanego ustawowych przesłanek udzielenia zezwolenia na odbywanie kary w tym systemie (szerzej na temat przesłanek w artykule Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto, do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany dozór elektroniczny. W przypadku wniosku składanego przez dyrektora zakładu karnego zgodę taką uzyskuje sąd penitencjarny orzekający w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Na postanowienie sądu penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie skazanemu lub jego obrońcy, prokuratorowi, a także sądowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia. Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia, w tej samej sprawie, złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania.

Eksperci Kancelarii służą pomocą w profesjonalnym sformułowaniu wniosku, co umożliwi skuteczne zaprezentowanie i obronę przed sądem penitencjarnym stanowiska w przedmiocie spełniania przesłanek do odbywania kary w miejscu zamieszkania.