Odstąpienie przez Sąd od zastosowania formularza uzasadnienia wyroku w sprawie karnej, w której zapadł wyrok uniewinniający dla Klienta Kancelarii

Paweł Pawełczak
21.01.2022

Ze względu na stopień skomplikowania sprawy pod względem dowodowym i prawnym, sporządzając uzasadnienie wyroku z dnia 21 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, w sprawie o sygn. akt XXI K 246/19, uniewinniając Klienta Kancelarii od zarzucanego mu czynu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego w postaci ciężkiego kalectwa, odstąpił od sporządzenia uzasadnienia na urzędowym formularzu UK 1, mimo że taki obowiązek wynika z treści art. 99a § 1 k.p.k.

Sąd uznał, iż takie uzasadnienie nie spełniłoby kryteriów wymaganych przez art. 424 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1-3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. i mogłoby uniemożliwić stronom jego kontrolę.

Odnosząc się do szczegółów sprawy, Sąd stwierdził, że uzasadnienie wyroku w sprawie Klienta Kancelarii wymaga dokonania szczegółowej analizy i oceny treści osobowych źródeł dowodowych, jak również szerokiego uzasadnienia poglądu prawnego, zgodnie z którym Sąd nie przypisał oskarżonemu sprawstwa czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, mimo uznania, że przedstawiana przez niego wersja zdarzeń o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia nie została uprawdopodobniona. Stopień skomplikowania niniejszej sprawy pod względem dowodowym i prawnym, a co za tym idzie obszerność uzasadnienia implikują konieczność sporządzenia uzasadnienia w formie opisowo-sprawozdawczej, gdyż tylko w takiej formie możliwe jest przedstawienie toku rozumowania Sądu w sposób czytelny, logiczny i przejrzysty.

Jak stwierdził Sąd Okręgowy, uznanie takiego formulrza jako dokumentu, w którym miałoby się wykazać zrealizowanie obowiązku wynikającego z art. 114 § 3 k.p.k. w zw. z art. 424 § 1 i 2 k.p.k. naruszałoby prawo strony do rzetelnego procesu w kontekście art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP).

Sąd odwołał się w tym zakresie do wcześniej wyrażonych już poglądów orzecznictwa i doktryny, w których wskazywane było, że Sąd może odstąpić od sporządzenia uzasadnienia na formularzu UK 1, gdy oddanie na piśmie motywów uzasadnienia w ramach formularza nie będzie możliwe w sposób spełniający standardy kodeksowe, konstytucyjne i konwencyjne (tak: Wyrok Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20);

powrót
POPRZEDNIA STRONA
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.